Toxumlar

Toxumlar

Bitkiləri qida maddələrlə təmin etmək üçün torpağa, bəzən isə yarpaqlara (kökdənxaric qidalanma) verilən üzvi və mineral maddələrdir.

Bəzi böyümə dövrlərində qida maddələrinə ehtiyac artır. Bəzi dövrlərdə eyni miqdarda qida vermək inkişafa çox təsir göstərsə də, bəzən zərərli ola bilər. İnkişafın başlanğıcında azot gübrəsi nə qədər effektivdirsə, çiçəkləmə mərhələsində və son mərhələlərdə o qədər faydasızdır. Payızda toxumaların sərtləşməsinin və ağaclanmasının qarşısını aldığına görə dona həssaslığı artırır. Təbii gübrələr ümumiyyətlə əkin və əkilmədən əvvəl verilir. Təsiri tez alınanlar üçün qeyri-üzvi gübrələr bitki örtüyünün başlanğıcıdır. Köklər tumurcuqlanmadan 15-20 gün əvvəl aktiv olur. Tumurcuqlar şişməyə başladıqda vermək uyğundur. Bu dövrdə azot və kalium gübrələri ümumiyyətlə vacibdir. Yüngül qumlu torpaqlarda sürətlə hərəkət edirlər. Yarpaqlamadan əvvəl çiçək açan bitkilərə, çiçək açmadan 15-20 gün əvvəl xüsusilə fosfat gübrələri vermək faydalıdır. Mürəkkəb gübrələrdən azot ehtiva edən gübrələr baharın əvvəlində və ikinci dəfə vermək istənilərsə, baharın sonlarında verilməsi uyğundur. Yarpaq və tumurcuq inkişafı təmin edilir. Çiçəklənməni artırmaq üçün zəif miqdarda azot və yüksək miqdarlı fosfatlı və kalium gübrələr verilməlidir.

Toxumlar

Toxumlar

Bitki mühafizəsi bitkilərin və onların məhsullarının ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarından qorunması məqsədilə aprılan tədbirdir.

Bitki və bitkiçilik məhsullarının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunan pestisidlər, bitkilərin boy artımı stimulyatorları, canlı faydalı orqanizmlər və texniki vasitələr bitki mühafizə vasitələri hesab olunur. Bu maddələr kimyəvi tərkibinə, tətbiq obyektlərinə, habelə orqanizmə daxilolma və təsiretmə xarakterinə görə təsnifata bölünürlər. Tətbiq obyektlərinə görə pestisidlər insektisidlərə, akarasidlərə, insektoakarasidlərə, fungisidlərə, bakterisidlərə, ovisidlərə, larvisidlərə, nematosidlərə, mollyuskisidlərə, herbisidlərə, arborisidlərə, alhisidlərə, rodentisidlərə, afisidlərə, vermisidlərə və virusoidlərə bölünür